Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδ. έτος 2018-19

Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδ. έτος 2018-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φυσικής έχουν σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επιστημονικά πεδία της Φυσικής και της Φυσικής Εφαρμογών.

Το Τμήμα Φυσικής θα λειτουργήσει από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με το Νόμο 4485/4-8-2017:

  • Π.Μ.Σ. στη "Φυσική" στις ακόλουθες τρεις ειδικεύσεις :

 

  1. Φυσική των Υλικών

  2. Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

  3. Αστροφυσική

 

  • Π.Μ.Σ. στη "Φυσική Εφαρμογών" στην ακόλουθη ειδίκευση:

 

  1. Φυσική Περιβάλλοντος

 

Τα Π.Μ.Σ. οδηγούν στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.