Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18)

Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής έχει σκοπό μέσω των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης να προσφέρει στην ειδίκευση επιστημόνων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης σε τομείς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της Βασικής Φυσικής Επιστήμης και των Εφαρμογών της. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Φυσικής απονέμει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 159877/Β7 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2748/14-10-2014, Τεύχος Β’),(Α) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης» (ΜΔΕ –Master’s) σε δύο κατευθύνσεις: τη Βασική Φυσική και την Εφαρμοσμένη Φυσική και (Β) Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών (ΔΔΦΕ).

Συγκεκριμένα:

  1. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βασικής Φυσικής», περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις: Το ΜΔΕ στη Φυσική των Υλικών του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, το ΜΔΕ στην Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων του ομώνυμου Τομέα και το ΜΔΕ στην Αστροφυσική-Αστρονομία-Μηχανική επίσης του ομώνυμου Τομέα.

  2. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένης Φυσικής» που περιλαμβάνει το ΜΔΕ Φυσικής Περιβάλλοντος του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας και αποτελεί συνέχεια του παλαιού Επαγγελματικού Ενδεικτικού Μετεωρολογίας.

  3. Το Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών που είναι ενιαίο για όλα τα επιστημονικά πεδία της Φυσικής.