Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18) » Διπλωματική Εργασία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί διπλωματική εργασία μετά την επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων, τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο του 1ου έτους.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται με την καθοδήγηση ενός Επιβλέποντα, ο οποίος είναι μέλος του αντίστοιχου του ΜΔΕ Τομέα ή διδάσκων αυτού.

Με την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, ο Επιβλέπων οφείλει να γνωστοποιήσει τον προσωρινό τίτλο και να προτείνει τα άλλα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής στη Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από έγκριση του αντίστοιχου Τομέα.

Η τελική αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται κατόπιν δημόσιας παρουσίασης από την ορισθείσα τριμελή επιτροπή.

Η διπλωματική εργασία, διορθωμένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της εξεταστικής επιτροπής, κατατίθεται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή, στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Γκρίζας Βιβλιογραφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

http://efessos.lib.uoa.gr/greylit.nsf και http://pergamos.lib.uoa.gr

περιλαμβάνονται Πτυχιακές Εργασίες, Διπλωματικές Εργασίες, καθώς και Διδακτορικές Διατριβές του ΕΚΠΑ. Η πρόσβαση στην ψηφιακή μορφή των εργασιών υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και επιτρέπεται ή απαγορεύεται, ανάλογα με την επιθυμία του συγγραφέα. Το υλικό προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση.

 

Ολοκληρωμένες Διπλωματικές Εργασίες Περιόδου Ιουνίου 2017


Ολοκληρωμένες Διπλωματικές Εργασίες Περιόδου Φεβρουαρίου 2017

 

Ολοκληρωμένες Διπλωματικές Εργασίες Περιόδου Ιουνίου 2016

 

Ολοκληρωμένες Διπλωματικές Εργασίες Περιόδου Φεβρουαρίου 2016