Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18) » Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης » Πυρηνική Φυσική και Στοιχειωδών Σωματιδίων

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Βασική Φυσική με ειδίκευση στην Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων 

Οι φοιτητές, στα δύο πρώτα εξάμηνα της φοίτησής τους, υποχρεούνται να περάσουν δύο υποχρεωτικά μαθήματα κορμού: Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντική Φυσική, ένα μάθημα κορμού από τα ακόλουθα τρία προσφερόμενα: Μηχανική, Μαθηματική Φυσική, Στατιστική Φυσική, ένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης: Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωματίδια καθώς και άλλα δύο κατ’ επιλογή μαθήματα ειδίκευσης από τα: Κβαντική Θεωρία Πεδίων, Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής, Υπολογιστική Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Στοιχειώδη Σωματίδια, Κοσμολογία και Γενική Σχετικότητα είτε από ταΕιδικά Θέματα (στην ενότητα της Πυρηνικής Φυσικής και των Στοιχειωδών Σωματιδίων): Ατομική Φυσική, Κοσμική Ακτινοβολία, Κβαντικοί Υπολογιστές, Υγειοφυσική, Εισαγωγή στη Θεωρία Χορδών, είτε μάθημα από άλλο ΜΔΕ της Βασικής Φυσικής.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία εξάμηνα με μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια τα δύο έτη.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και επιτυχής θεωρείται η εξέταση αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6 με άριστα το 10(Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, άρθρο 6, παρ. 4). 

Επί πλέον των μαθημάτων, κάθε φοιτητής, ατομικά, πρέπει να εκπονήσει στο τρίτο εξάμηνο της φοίτησής του διπλωματική εργασία, η οποία εξετάζεται και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή. Η εξέταση και η τελική αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας είναι έργο και ευθύνη του Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Για κάθε φοιτητή, ορίζεται από την αρχή των σπουδών του ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος καθηγητής, που ελέγχει την πορεία των σπουδών και εγκρίνει τις δηλώσεις μαθημάτων του φοιτητή.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90ECTS.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΔΕ