Ελληνικά » Μεταπτ. Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εισαχθέντες έως 2017-18) » Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης » Πυρηνική Φυσική και Στοιχειωδών Σωματιδίων » Μαθήματα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΏΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

ΘΕΩΡΙΑ

ΦΡΟΝΤ.

ΕΡΓΑΣΤ.

14014

Κβαντική Φυσική

ΥΚ

Α

3

2

 

10

14002

Μηχανική

ΕΚ

Α

3

1

 

10

14003

Μαθηματική Φυσική

ΕΚ

Α

3

1

 

10

14203

Κβαντική Θεωρία Πεδίων

ΕΕ

Α

3

1

 

10

14205

Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής

ΕΕ

Α

3

1

 

10

14207

Ατομική Φυσική

ΕΕ (ΕΘ)

Α

3

1

 

10

14206

Κοσμική Ακτινοβολία

ΕΕ (ΕΘ)

Α

3

1

 

10

14202

Πυρηνική Φυσική

ΥΕ

Β

3

1

 

10

14213

Πυρηνική Φυσική

ΕΕ

 Β  3  

10

14201

Στοιχειώδη Σωματίδια

ΥΕ

Β

3

1

 

10

14212

Στοιχειώδη Σωματίδια

ΕΕ

 Β  3  

10

14011

Ηλεκτρομαγνητισμός

ΥΚ

Β

3

1

 

10

14005

Στατιστική Φυσική

ΕΚ

Β

3

1

 

10

14208

Υπολογιστική Φυσική

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14204

Κοσμολογία και Γενική Σχετικότητα

ΕΕ

Β

3

1

 

10

14209

Κβαντικοί Υπολογιστές

ΕΕ (ΕΘ)

Β

3

1

 

10

14210

Υγειοφυσική

ΕΕ (ΕΘ)

Β

3

1

 

10

14211

Εισαγωγή στη Θεωρία χορδών

ΕΕ (ΕΘ)

Β

3

1

 

10

14999

Διπλωματική εργασία

 

Γ

 

 

 

30 

Συντομογραφίες τύπου μαθήματος: ΥΚ = Υποχρεωτικό Κορμού, ΥΕ = Υποχρεωτικό Ειδίκευσης, ΕΚ = Επιλογή Κορμού, ΕΕ = Επιλογή Ειδίκευσης και ΕΘ = Ειδικό θέμα  (ανήκει στην κατηγορία ΕΕ = Επιλογή Ειδίκευσης)