Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής » Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης » Φυσική Υλικών

Φυσική των Υλικών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ΜΔΕ

Βασική Φυσική με ειδίκευση στη Φυσική των Υλικών

 Οι φοιτητές, στα δύο πρώτα εξάμηνα της φοίτησής τους, υποχρεούνται να περάσουν δύο μαθήματα κορμού από τα ακόλουθα πέντε προσφερόμενα: Ηλεκτρομαγνητισμός, Κβαντική Φυσική, Μαθηματική Φυσική, Μηχανική και Στατιστική Φυσική, τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης: Ηλεκτρονική Δομή και Ιδιότητες της Ύλης και Προχωρημένο Εργαστήριο καθώς και άλλα δύο κατ’ επιλογή μαθήματα ειδίκευσης από τα: Θερμοδυναμική των Πλεγματικών Ατελειών, Φασματοσκοπικές Mέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών, Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων, Φυσική και Τεχνολογία Υλικών, Φυσική του Στερεού Φλοιού της Γης και Ειδικό Θέμα (στην ενότητα της Φυσικής των Υλικών).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία εξάμηνα με μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια τα δύο έτη.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και επιτυχής θεωρείται η εξέταση αν ο βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6 με άριστα το 10(Εσωτερικός Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, άρθρο 6, παρ. 4). 

Επί πλέον των μαθημάτων, κάθε φοιτητής, ατομικά, πρέπει να εκπονήσει στο τρίτο εξάμηνο της φοίτησής του διπλωματική εργασία, η οποία εξετάζεται και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή. Η εξέταση και η τελική αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας είναι έργο και ευθύνη του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.

Για κάθε φοιτητή, ορίζεται από την αρχή των σπουδών του ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος καθηγητής, που ελέγχει την πορεία των σπουδών και εγκρίνει τις δηλώσεις μαθημάτων του φοιτητή.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90ECTS.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΔΕ