Ελληνικά » Προπτ. Σπουδές » Βασικές Πληροφορίες

 

Ο βασικός προπτυχιακός κύκλος σπουδών στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει διάρκεια τέσσερα (4) χρόνια (τετραετής κύκλος σπουδών) και οδηγεί στη λήψη Πτυχίου Φυσικής (B.Sc. in Physics) με συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων (μονάδων ECTS) 240, όπως ισχύει διεθνώς για όλα τα 4ετούς διάρκειας προγράμματα σπουδών Φυσικής. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών των σπουδών κατανέμονται σε οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα, καθένα εκ των οποίων διαρκεί 13 εβδομάδες. Η μέση ημερήσια παρακολούθηση των παραδόσεων θεωρίας, φροντιστηρίων και εργαστηρίων κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 ωρών που αντιστοιχούν σε μια μέση παρακολούθηση περίπου 22 ωρών ανά εβδομάδα. 

Το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι πρόγραμμα με επιλογή κατεύθυνσης στο μέσο του 3ου έτους, με στόχο οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του 4ου και τελευταίου έτους σπουδών  να ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση (ενότητα) μαθημάτων Φυσικής σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που προϋπάρχουν ή έχουν διαμορφωθεί μέχρι τη στιγμή της επιλογής. 

Οι κατευθύνσεις αυτές αναφέρονται στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης και την Επιστήμη Υλικών, στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια, στην Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική, στη Φυσική Περιβάλλοντος και τη Μετεωρολογία, στην Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμός, αντιστοιχούν δε στους πέντε (5) Τομείς που συγκροτούν το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. 

Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται εφόσον ο/η φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 15 μαθήματα και τα αντίστοιχα εργαστήρια των 5 πρώτων εξαμήνων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών που ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12, περιλαμβάνει:

  •   35 μαθήματα θεωρίας
  •   7 εργαστήρια, δηλ. μαθήματα εργαστηριακών ασκήσεων, και
  •   1 πτυχιακή εργασία   

όπου τα μαθήματα χαρακτηρίζονται σε μαθήματα Κορμού, σε μαθήματα Κατεύθυνσης, και σε μαθήματα Επιλογής.

Τα 35 μαθήματα θεωρίας διακρίνονται σε: 

  •   25 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
  •   1 Μάθημα Επιλογής Κορμού (από 3 μαθήματα  κορμού για επιλογή)
  •   6 Μαθήματα Κατεύθυνσης (τα 3 υποχρεωτικά και 3 επιλογής της κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί)
  •   3 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ένα εκ των οποίων μπορεί να  είναι και από άλλο Τμήμα)

ενώ, τα 7 εργαστήρια περιλαμβάνουν:

  •   4 Βασικά Εργαστήρια Φυσικής (Εργαστήρια Φυσικής Ι, ΙΙ, III και ΙV)
  •   2 Εργαστήρια Κορμού (Εργαστήρια Κορμού Ι και ΙΙ), και
  •   1 Εργαστήριο Κατεύθυνσης

Η Πτυχιακή Εργασία έχει αντικείμενο που ανήκει συνήθως στην κατεύθυνση που έχει επιλεγεί και εκπονείται κατά τη διάρκεια του τελευταίου (4ου) έτους σπουδών και πάντα σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη υπεύθυνου καθηγητή. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες, η βαθμολογία της δε αντιστοιχεί σε βαθμολογία δύο μαθημάτων.

Τέλος, η ολοκλήρωση των σπουδών βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος με την καταχώρηση 44 προβιβάσιμων βαθμών, δηλ. των 35 μαθημάτων, των 7 εργαστηρίων και των δύο βαθμών της πτυχιακής εργασίας. Ο μέσος όρος των 44 αυτών βαθμών αποτελεί το βαθμό του Πτυχίου.