Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Φυσικής

 

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Φυσικής: "Καίσαρ Αλεξόπουλος"

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Αναπλ. Καθ. Ε. Νισταζάκης

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικής Ι Ευσ. Στιλιάρης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙ Αρκ. Μανουσάκης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικής ΙΙΙ Εμμ. Συσκάκης

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικής ΙV Εκτ. Νισταζάκης

Υπεύθυνος Εργαστ. Φυσ. Γεωλόγων Ευθ. Σκορδάς

Υπεύθυνος Εργαστ. Φυσ. Βιολόγων Αντ. Παπαθανασίου

Υπεύθυνος Μηχανουργείου Εργ. Φυσ. Εμμ. Συσκάκης

 

Ε.ΔΙ.Π. : Μαμαλούγκος Νεκτάριος

 

Tο Εργαστήριο (Γενικής) Φυσικής είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Aθηνών και μια από τις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας. Yπάγεται διοικητικά στο Tμήμα Φυσικής, το οποίο εκλέγει το Διευθυντή του και το στελεχώνει με διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Το Εργαστήριο σήμερα εκπαιδεύει κάθε ακαδημαϊκό έτος συνολικά πάνω από 800 φοιτητές (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο του Τμήματος Φυσικής, και Α΄ εξάμηνο Βιολογικού και Γεωλογικού Τμήματος). Στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία εμπλέκεται ένας μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής, πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και μέλη ΕTEΠ.

Στο Eργαστήριο υπάγεται το Μηχανουργείο του τμήματος, στο οποίο γίνεται εκπαίδευση φοιτητών και κατασκευές απαραίτητες τόσο για τη λειτουργία του Εργαστηρίου, όσο και για διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

Tο Eργαστήριο δίνει επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών κύρια στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης με θέματα που αφορούν τη διδακτική της Φυσικής και ιδιαίτερα το ρόλο της εργαστηριακής εκπαίδευσης. Στους τομείς αυτούς εκπονούνται και ερευνητικά έργα με τα προαναφερθέντα θεματικά περιεχόμενα.