Ελληνικά » Το Τμήμα » Εργαστήρια και Αναγνωστήριο » Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :   Αναπλ. Καθηγητής Ε. Στυλιάρης

 

Στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής ασκούνται όλοι οι φοιτητές (περίπου 400 ανά έτος) του Τμήματος Φυσικής σε επτά (7) ασκήσεις με τρεις ώρες (3) παραμονής στον εργαστηριακό χώρο. Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εννέα (9) ασκήσεις από τις οποίες οι τέσσερις (4) είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές και οι υπόλοιπες γίνονται κυκλικά λόγω μικρής πολλαπλότητας. Ο εργαστηριακός χώρος έχει εμβαδόν 150 τ.μ. περίπου.

Οι πειραματικές ασκήσεις που διεξάγονται στο εργαστήριο αναφέρονται στα εξής θέματα: Μελέτη των χαρακτηριστικών ενός Ανιχνευτή Σπινθηρισμών (SCINTILATOR), Φασματοσκοπία ακτινοβολίας γ, Πυρηνικές ηλεκτρονικές διατάξεις, Μελέτη των χαρακτηριστικών ενός ανιχνευτή Geiger-Muller, Απορρόφηση και οπισθοσκέδαση ακτινοβολίας β(2), Kοσμική Ακτινοβολία, Στατιστικός έλεγχος μετρητικού συστήματος, Mέθοδος Monte-Carlo ή μέθοδος τυχαίων αριθμών, Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-γ με την ύλη, Σκέδαση, Μετρήσεις ακτινοβολίας βήτα με ανιχνευτή ημιαγωγού επιφανειακού φραγμού πυριτίου, Γωνιακή συσχέτιση ακτίνων -γ.

O εξοπλισμός και ο χώρος του εργαστηρίου χρησιμοποιείται και για την άσκηση των φοιτητών που επιλέγουν την κατεύθυνση Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής και εκείνων που επιλέγουν τα μαθήματα επιλογής Υγειοφυσική και Πυρηνική Τεχνολογία.